مطالبی در مورد آیین نامه نقل و انتقال دانشجویی
فایلهای پیوستی :
نحوه بررسی درخواست دانشجو به همراه اسناد ومدارک
ضوابط نقل وانتقال دانشجو
نکات قابل توجه درخصوص نقل وانتقال