گالری تصاویر 
برگزاری مراسم روزنجوم-اردیبهشت 93 برگزاری مراسم روزنجوم-اردیبهشت 93 برگزاری مراسم روزنجوم-اردیبهشت 93 برگزاری مراسم روزمعلم-اردیبهشت 93 برگزاری مراسم روزمعلم-اردیبهشت 93 دیدار با امام جمعه شهرستان ارومیه دیدار با امام جمعه شهرستان ارومیه دیدار با امام جمعه شهرستان ارومیه برگزاری مراسم روزپدر-اردیبهشت 93 برگزاری مراسم روزپدر-اردیبهشت 93 برگزاری مراسم روزپدر-اردیبهشت 93 بزرگداشت روز پدر اردیبهشت 93 دیداردانشجویان شاهد وایثارگردانشکده با امام جمعه محترم  دیداردانشجویان شاهد وایثارگردانشکده با امام جمعه محترم  دیداردانشجویان شاهد وایثارگردانشکده با امام جمعه محترم حضوردرراهپیمایی 22بهمن 92 حضوردرراهپیمایی 22بهمن 92 کلاس تفسیر قرآن کریم درماه مبارک رمضان -تابستان 92 کلاس تفسیر قرآن کریم درماه مبارک رمضان -تابستان 92 نمایشگاه نرم افزار بازدیددانشجویان رشته برق ازشهرک صنعتی ارومیه تیم والیبال دانشجویان مراحل آماده سازی ساختمان جدید آموزشکده مراحل آماده سازی ساختمان جدید آموزشکده مراحل آماده سازی ساختمان جدید آموزشکده مراحل آماده سازی ساختمان جدید آموزشکده مراحل آماده سازی ساختمان جدید آموزشکده مراحل آماده سازی ساختمان جدید آموزشکده مراحل آماده سازی ساختمان جدید آموزشکده  مراحل آماده سازی ساختمان جدید آموزشکده مراحل آماده سازی ساختمان جدید آموزشکده مراحل آماده سازی ساختمان جدید آموزشکده