نکات قابل توجه دانشجویان عزيز برای انتخاب واحد

 

 

-در انتخاب واحد رعایت پیشنیاز و همنیاز ضروری می باشد. درصورت عدم رعایت آن خود دانشجو مسئول بوده و سیستم اقدام به حذف دروس غیر مجاز خواهد نمود. دانشجویان مجاز نیستند دروس پیشنیاز و وابسته را با هم در یک نیمسال انتخاب نمایند (مگر در ترم آخر – منظور از ترم آخر ترمی است که دانشجو تمام واحدهای باقی مانده برای فارغ التحصیلی را انتخاب کرده باشد و هیچ درسی حتی به صورت معرفی به استاد باقی نمانده باشد) (معرفی به استاد برای دروس فقط نظری و صرفا تا سقف 4 واحد با مجوز شورای آموزشی و تا سقف 8 واحد با مجوز منطقه خواهد بود – برای دروس عملی نظری نیز باید نمره قبولی بخش عملی از ترم های قبل موجود باشد- دروس فقط عملی معرفی به استاد نمی شود).

- در انتخاب واحد فقط بر اساس سرفصل (كارتكس مربوطه به رشته و نوع دیپلم) مربوط به رشته خود انتخاب واحد نمایید و از انتخاب دروسي كه در كارتكس شما نيست خودداري نماييد.

- دانشجو مجاز نیست در یک ترم بیشتر از 20 واحد و کمتر از 12 واحد انتخاب نماید. دانشجویانی که در نیمسال قبل مشروط شده باشند (معدل کمتر از 12) نباید بیشتر از 14 واحد انتخاب نمایند. دانشجویانی که در نیمسال قبل معدل  الف  داشته باشند (معدل 17 تا 20) می توانند تا 24 واحد انتخاب نمایند. همچنین دانشجویانی که برای فراغت از تحصیل فقط 24 واحد باقیمانده داشته باشند میتوانند کلیه 24 واحد را در آن نیمسال انتخاب کنند (حتی اگر نیمسال قبل مشروط شده باشند). * دروس قرآن و وصایا را می توانید اضافه بر سقف واحدهای فوق انتخاب نمایید.

- دانشجویانی که درس کارآموزی انتخاب می نمایند در آن نیمسال نمی توانند بیش از 16 واحد انتخاب کنند. دانشجویانی که در نیمسال قبل مشروط شده باشند ، با کارآموزی فقط می توانند 14 واحد انتخاب نمایند. * دانشجویان ترم آخر که واحد باقیمانده ای برای نیمسال بعد نداشته باشند ، از رعایت این بند معاف می باشند.

- دانشجویانی که دروس کارآموزی و پروژه انتخاب می نمایند باید در اسرع وقت نسبت به دریافت معرفی نامه مربوطه اقدام نمایند.

- دانشجویان باید درس کارآفرینی وپروژه را فقط بعد از گذراندن 3/2 واحدهای درسی خود انتخاب نمایند.

- فقط در محدوده های زمانی معین شده برای انتخاب واحد و نیز حذف و اضافه اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع و پرشدن ظرفیت کلاسها ،تنها دانشجو مسئول خواهد بود. بعد از حذف و اضافه به هيچ وجه امكان انتخاب واحد وجود ندارد و بايد براي آن نيمسال مرخصي درخواست نمايید.

- دانشجویان باید فقط طبق مشخصه های انتخابی در کلاس درس حضور پیداکنند و پس از انتخاب واحد و حذف و اضافه لیست دروس انتخابی خود را با سایت خود تطبیق دهند. از دانشجویان فقط بر اساس مشخصه انتخابی امتحان بعمل آمده و در صورت شرکت در کلاسی غیر از مشخصه انتخابی درس مربوطه حذف خواهد شد.

- نمره قبولی برای درس قرآن 12 یا بیشتر میباشد . نمرات بین 10 تا  99/11   نیز براي اين درس مردود بحساب می آیند .

- جهت اطلاع از حذف احتمالي دروس توسط سیستم به دلیل عدم رعایت قوانین آموزشی، حتما حدود 20 روز پس از زمان حذف واضافه از سايت دانشكده برنامه كلاسي جديد دريافت کنید.

- براي دانشجوياني كه در پايان دوره كارداني موفق به كسب معدل كل 12 يا بيشتر نشوند ، هيچگونه مدركي صادر نخواهد گرديد .

 -دانشجوياني كه در مهلت پنج ترم موفق به گذراندن كليه واحد هاي دوره كارداني نشوند ، ادامه تحصيل آنان منوط به مجوز ادامه تحصيل از  كميسيون منطقه  و نظام وظيفه (براي مشمولين) مي باشد. بنابراين غيراز موارد بسيار ضروري ، درخواست مرخصي تحصيلي ننماييد.

- براي اينكه مشخص نماييد چه دروسي از دوره كارداني را گذرانده و چه دروسي باقي مانده است، نمرات قبولي خود را در پايان هر ترم در ستون  نمره واقع در كارتكس خود درج نماييد تا براي انتخاب واحد ترم بعد با مشكل مواجه نشويد.

- برای کسب اطلاعات لازم و مشاوره به کارشناس آموزش و یا مدیر گروه خود مراجعه فرمایید.


 آخرین بروز رسانی : چهارشنبه ، 6 بهمن 1395