رشته ها

دیف

نام رشته

برادران

خواهران

             لیست دروس         

1

معماری

پذیرش دارد

پذیرش دارد

دانلود

2

ساختمان

پذیرش دارد

پذیرش ندارد

دانلود

3

الکترونیک

پذیرش دارد

پذیرش دارد

دانلود

4

حسابداری

پذیرش دارد

پذیرش دارد

دانلود

5

کامپیوتر

پذیرش دارد

پذیرش دارد

دانلود

6

تربیت بدنی

پذیرش دارد

پذیرش دارد

دانلود

7

نقشه برداری

پذیرش دارد

پذیرش ندارد

دانلود

8

الکتروتکنیک –برق صنعتی

پذیرش دارد

پذیرش ندارد

دانلود

9

گرافیک

پذیرش دارد

پذیرش دارد

دانلود

10

نقشه کشی عمومی –طراحی صنعتی

پذیرش دارد

پذیرش دارد

دانلود

11

الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی

پذیرش دارد

پذیرش ندارد

دانلود
12 شیمی-صنایع غذایی

پذیرش دارد

پذیرش دارد

دانلود
13 ابزاردقیق

پذیرش دارد

پذیرش ندارد دانلود

 


 آخرین بروز رسانی : شنبه ، 7 مرداد 1396