• جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی به سیل زدگان توسط کارکنان سما واحد ارومیه